ดาวน์โหลด dropzone จากตัวอย่าง แต่เปิดแล้วไม่เห็นอะไรครับ


ดาวน์โหลด dropzone จากตัวอย่าง แต่เปิดแล้วไม่เห็นอะไรครับ


ผมกำลังมองหา ตัวช่วยอัพโหลดไฟล์ภาพแล้วเจอ http://saeedpourali.com/drag-n-drop-file-upload-using-dropzone-js-and-codeigniter/
มีไว้ให้โหลด แต่พอโหลดมาเจอสาม โฟลเดอร์(application , public , system) ลองมาเปิดดูแล้วไม่ออก ท่านใดเคยใช้บ้างครับ ต้องตั้งค่าอะไรตรงไหนครับ

โพสเมื่อ : 2014-08-17 03:23:41 | 4 ปี , 8 เดือน , 2 สัปดาห์ , 18 ชั่วโมง ผ่านมา
add มาปรึกษา ผมได้ครับ ถ้าตอบตรงนี้ อาจจะยาว ไป

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2015-03-22 15:38:06 | 4 ปี , 3 สัปดาห์ , 6 ชั่วโมง ผ่านมา

ไฟล์ ใน controller
<?php

if (!defined('BASEPATH'))
exit('No direct script access allowed');

class myupload extends MY_Controller {

public function __construct() {
parent::__construct();
$this->load->library('image_lib');
}

public function index() {
if (@$_GET['c']== '2') {
$data['msg_text'] = 'ตั้งภาพหน้าปกเรียบร้อยแล้ว';
}
$data['id'] = $this->input->get('id');
$data['content'] = 'admin/gallery/upload_v';
$this->load->view('admin/template_v', $data);
}

public function upload() {
$g_id = $this->input->post('g_id');
if (!empty($_FILES)) {
$tempFile = $_FILES['file']['tmp_name'];
$fileName = $_FILES['file']['name'];
$targetPath = getcwd() . '/assets/upload/gallery/';
$targetFile = $targetPath . $fileName;
move_uploaded_file($tempFile, $targetFile);
$config['image_library'] = 'gd2';
$config['source_image'] = $targetFile;
$config['create_thumb'] = FALSE;
$config['maintain_ratio'] = TRUE;
$config['width'] = 800;
$config['height'] = 800;
$this->image_lib->clear();
$this->image_lib->initialize($config);
$this->image_lib->resize();
$imgName = $fileName;
$data = array(
"picture" => $imgName,
"filepath" => $targetFile,
"g_id" => $g_id
);
$this->db->insert('tbpic', $data);
}
}

//save ภาพหน้าปก
function save() {
$id = $this->input->get('id');
$data = array(
'picture' => $this->input->get('pic'),
);
if ($id == '') {
$this->db->insert('tbgallery', $data);
$id = $this->db->insert_id();
} else {
$this->db->where('id', $id);
$this->db->update('tbgallery', $data);
}
redirect("myupload/index?id=" . $id."&c=2");
}

function delete() {
$this->db->where('id', $this->input->get('p_id'));
$r = $this->db->get('tbpic')->row_array();
if (@$r['picture']) {
unlink('assets/upload/gallery/' . @$r['picture']);
}
$this->db->where('id', $this->input->get('p_id'));
$this->db->delete('tbpic');

redirect("myupload/index?id=" . $this->input->get('id'));
}

}


ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2015-03-22 15:38:25 | 4 ปี , 3 สัปดาห์ , 6 ชั่วโมง ผ่านมา

ไฟล์ใน view
<?php if (isset($msg_text)): ?>
<script type="text/javascript">
$(function () {
var msg_text = "<?php echo $msg_text; ?>";
$.facebox(msg_text);
});</script>
<?php endif; ?>

<link href="<?php echo base_url(); ?>assets/dropzone/css/dropzone.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script src="<?php echo base_url(); ?>assets/dropzone/dropzone.min.js"></script>

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h3 class="page-header">จัดการภาพกิจกรรม</h3>
<center><h4 class="alert alert-danger">ชื่อไฟล์ภาพควรเป็นภาษาอังกฤษ(แนะนำ) และชื่อไม่ควรมีการวรรค ถ้าจะวรรคให้ใช้ _ แทน</h4></center>
<div class="pull-right">
<?php echo anchor('myupload/index?id='.$id, "<i class='glyphicon glyphicon-off'></i> รีเฟรชหน้า", array('class' => 'btn btn-default')); ?>
<?php echo anchor('admin', "<i class='glyphicon glyphicon-off'></i> ปิด", array('class' => 'btn btn-default')); ?>
</div>

</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<br/>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<form action="<?php echo site_url('/myupload/upload'); ?>" class="dropzone" >

<input type="hidden" name ="g_id" value="<?php echo $id; ?>">
</form>
<br/>
<center><h4 class="alert alert-danger">คลิกที่พื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมหรือลากไฟล์จากเครื่องมาปล่อยไว้ที่กรอบสี่เหลี่ยม</h4></center>
</div>

</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h3>จัดการภาพ</h3>
<?php
echo"<br/><table class=\"table table-striped\"><tr>";
$intRows = 0;
$image = $this->db->get_where('tbpic',array('g_id'=>$id))->result_array();
foreach ($image AS $rs) :
$intRows++;
echo "<td><center>";

echo "<a href='" . base_url() . "assets/upload/gallery/" . $rs['picture'] . "' class='prettyphoto'><img src='" . base_url() . "assets/upload/gallery/" . $rs['picture'] . "' class='img-thumbnail'width='150px' height ='150px'/></a>";

echo "<a href ='".base_url()."myupload/delete?p_id=".$rs['id']."&id=".$id."'><span class=\"glyphicon glyphicon-trash\" aria-hidden=\"true\"></span></a>";
echo nbs(2)."<a href ='".base_url()."myupload/save?id=".$id."&pic=".$rs['picture']."'> ใช้เป็นหน้าปก</a>";

?>

<?php
echo"</td></center>";

if (($intRows) % 6 == 0) {

echo"</tr>";
} else {
echo "<td>";
}
?>
<?php
endforeach;
echo"</tr></table>";
?>
</div>
</div>ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2015-03-22 15:39:20 | 4 ปี , 3 สัปดาห์ , 6 ชั่วโมง ผ่านมา

ตัวอย่างงาน หน้าแสดงผล
http://9topupc2m.esandev.com/galleryAll

ตัวอย่างงานหน้า upload
http://9topupc2m.esandev.com/gallery

user : leksoft
pass : 4227

ลำดับ : 4 | ตอบเมื่อ : 2015-03-22 15:41:05 | 4 ปี , 3 สัปดาห์ , 6 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ