ทำ Form Register แสดง ERROR


ทำ Form Register แสดง ERROR


คือผมสองเอาของคนอื่นมาดัดแปลงนะครับ แต่อยากให้แสดง ตอนที่ MODULE ไปเช็คที่ DATABASE ถ้าเจอว่ามี USERNAME หรือ EMAIL ซ้ำให้แสดงที่ VIEW จะทำอย่างไงครับ

CONTROLLER

function create_member()
{
$this-&>gt;load-&>gt;library('form_validation');

// field name, error message, validation rules
$this-&>gt;form_validation-&>gt;set_rules('first_name', 'Name', 'trim|required');
$this-&>gt;form_validation-&>gt;set_rules('last_name', 'Last Name', 'trim|required');
$this-&>gt;form_validation-&>gt;set_rules('email_address', 'Email Address', 'trim|required|valid_email');
$this->form_validation-&>gt;set_rules('username', 'Username', 'trim|required|min_length[4]');
$this-&>gt;form_validation-&>gt;set_rules('password', 'Password', 'trim|required|min_length[4]|max_length[32]');
$this-&>gt;form_validation-&>gt;set_rules('password2', 'Password Confirmation', 'trim|required|matches[password]');


if($this-&>gt;form_validation-&>gt;run() == FALSE)
{
$data['username_email_exist'] = '';
$data['main_content'] = 'signup_form';
$this-&>gt;load-&>gt;view('includes/template', $data);
}

else
{
$this-&>gt;load-&>gt;model('membership_model');

if($query = $this-&>gt;membership_model-&>gt;username_email_validate() == FALSE)

{
$data['username_email_exist'] = 'Your Username or Email Address already exist, Please use another one.';
$data['main_content'] = 'signup_form';
$this-&>gt;load-&>gt;view('includes/template', $data);
}

elseif($query = $this-&>gt;membership_model-&>gt;create_member())
{
$data['main_content'] = 'signup_successful';
$this-&>gt;load-&>gt;view('includes/template', $data);
}
else
{
$data['username_email_exist'] = '';
$data['main_content'] = 'signup_form';
$this-&>gt;load-&>gt;view('includes/template', $data);
}
}

}

MODULE

function username_email_validate()
{
$this-&>gt;db-&>gt;where('username', $this-&>gt;input-&>gt;post('username'));
$this-&>gt;db-&>gt;or_where('email_address', $this-&>gt;input-&>gt;post('email_address'));
$query = $this-&>gt;db-&>gt;get('membership');

if($query-&>gt;num_rows &>gt; 0)
{
return FALSE;
}

}

function create_member()
{

$new_member_insert_data = array(
'first_name' =&>gt; $this->input-&>gt;post('first_name'),
'last_name' =&>gt; $this->input-&>gt;post('last_name'),
'email_address' =&>gt; $this-&>gt;input-&>gt;post('email_address'),
'username' =&>gt; $this-&>gt;input-&>gt;post('username'),
'password' =&>gt; md5($this-&>gt;input-&>gt;post('password'))
);

$insert = $this-&>gt;db-&>gt;insert('membership', $new_member_insert_data);
return $insert;
}

VIEW


Personal Information
Login Infoโพสเมื่อ : 2012-10-28 11:05:08 | 6 ปี , 8 เดือน , 10 ชั่วโมง ผ่านมา
อ่าน Code ไม่ค่อยรู้เรื่องเลย มันเป็น Encode อยู่

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2012-10-30 17:38:39 | 6 ปี , 7 เดือน , 3 สัปดาห์ , 5 วัน , 4 ชั่วโมง ผ่านมา

เพิ่มบรรทัดนี้ไปก่อนที่จะ return fasle ครับ

$this->form_validation->set_message('username_email_validate', 'Username or Password incorrent);

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2012-11-05 13:50:28 | 6 ปี , 7 เดือน , 2 สัปดาห์ , 6 วัน , 7 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ